rsslogo

DODAŁ: Kamil Małyszczak | 21.01.2019 godz. 17:22:02

Wpłynęły dwie oferty na wykonanie I etapu kompleksowej przebudowy ulicy Piłsudskiego w Nowym TomyśluW poniedziałek, 21 stycznia 2019 roku, o godzinie 15:30, w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu, odbyło się otwarcie ofert przetargowych na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Piłsudskiego w Nowym Tomyślu". Był to trzeci przetarg na to zadanie, bo przypomnijmy, że pierwsze dwa postępowania zostały unieważnione, z powodu braku ofert.

Nim dokonano otwarcia ofert poinformowano, że Urząd Miejski w Nowym Tomyślu zamierza przeznaczyć na sfinansowanie I etapu tej inwestycji kwotę 4.925.079,94 zł brutto.

W wymaganym terminie wpłynęły dwie oferty następujących firm:
1. Brukpol Sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81C, 63-820 Piaski - oferowany koszt wynosi 4.453.427,60 zł brutto.
2. CAŁUS Sp. z o.o. spółka komandytowa, Boruja Nowa 47B, 64-300 Nowy Tomyśl - oferowany koszt wynosi 5.197.504,88 zł brutto.


Obie firmy zobowiązały się wykonać zadanie do 9 sierpnia 2019 roku. W obu przypadkach termin gwarancji wynosi 7 lat. O dalszym przebiegu postępowania, a więc o wyborze oferty, bądź unieważnieniu przetargu, poinformujemy wkrótce na naszym portalu.

Przypomnijmy, że podczas opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulicy Piłsudskiego okazało się, że zadanie będzie musiało zostać podzielone na dwa etapy. Wynika to z uzgodnień na wymianę sieci gazowej w dalszej części tej ulicy, a sieć ta ma zostać wymieniona przez gestora tej sieci, jednak to nie nastąpi w takim czasie, by móc rozpocząć przebudowę całego odcinka na początku 2019 roku, a co oczywiste, przed przebudową ulicy należy dokonać wymiany tej sieci gazowej, skoro jest ona według specjalistów niezbędna.

Pierwszy etap, który może być wykonany na ten moment, to najgorszy z całą pewnością odcinek ulicy Piłsudskiego, bo od placu Chopina do ulicy Jana Pawła II i obejmujący przebudowę tego skrzyżowania. Długość I etapu zaplanowanego do realizacji to blisko 318,5 metra.

Przedmiotem zadania jest przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy nowej nawierzchni jezdni ulicy, miejsc postojowych dla samochodów osobowych, budowy ciągu pieszo-rowerowego i chodników wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, przebudowa kolidujących elementów infrastruktury podziemnej: wodnej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, gazowej, budowa nowej instalacji oświetleniowej, sygnalizacyjnej, monitoringowej, montaż elementów małej architektury oraz punktów informacji wizualnej i zagospodarowanie zieleni.

Przebudowa drogi jak już pisaliśmy podzielona została na 2 etapy realizacyjne: ETAP 1 - od placu Chopina do ulicy Jana Pawła II, z odtworzeniem zasilania oświetlenia z ulicy W. Barteckiego. ETAP 2 (nie stanowi przedmiotu zamówienia) - od ulicy Jana Pawła II do ulicy W. Broniewskiego i kontynuacja kanalizacji deszczowej do istniejącego cieku wodnego i chodnika oraz drogi rowerowej do ulicy Kolejowej.

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.
- demontaż istniejącej instalacji oświetlenia ulicznego,
- odtworzenie zasilania istniejącego ulic bocznych,
- montaż nowej instalacji oświetlenia ulicznego z szafą sterującą,
- sygnalizację świetlną dla przejścia pieszego,
- system kanalizacji kablowej dla systemu monitoringu ulicy,
- linie kablowe zasilające,
- ochrona od porażeń prądem elektrycznym.

W zakresie branży elektrycznej: usunięcie istniejącej instalacji oświetlenia drogowego wraz z budową nowej instalacji oraz odtworzenie zasilania istniejącej instalacji oświetlenia ulic bocznych. Sygnalizacja świetlna dla przejścia pieszego oraz przygotowanie instalacji pod przyszły monitoring ulicy.

W zakresie branży sanitarnej: likwidacja istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, budowa nowej sieci kanalizacji deszczowej, usunięcia kolizji projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z istniejącą infrastrukturą podziemną.

W zakresie branży drogowej: usunięcie istniejących nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych i kostki brukowej wraz z opornikami, elementów oznakowania pionowego i małej architektury, usunięcie drzew wraz z bryłami korzeniowymi, wykopy szerokoprzestrzenne pod nową podbudowę drogową i chodnikową oraz wykopy do demontażu istniejących elementów uzbrojenia podziemnego i montażu nowego, prace instalacyjne zewnętrzne - kanalizacja deszczowa ogólna i podejścia indywidualne z odwodnienia dachów, w pełnym zakresie, w tym prace inwentaryzacyjne i odbiorowe, prace instalacyjne zewnętrzne - usunięcie zaistniałych kolizji, w pełnym zakresie, w tym prace inwentaryzacyjne i odbiorowe, nowa instalacja oświetleniowa, teletechniczna, monitoringowa w pełnym zakresie, w tym prace inwentaryzacyjne i odbiorowe, nowa podbudowa i nawierzchnia drogowa, ze spadkami do wpustów kanalizacji deszczowej, nowe nawierzchnie chodnikowe, z opornikami - obrzeżami granitowymi, montaż sygnalizacji świetlnej, montaż elementów małej architektury, montaż oznakowania drogowego pionowego i poziomego, w tym oznaczenia poziome dla osób niewidomych, prace nasadzeniowe zieleni, prace porządkowe.

Wykonawca wykona i uzgodni projekt tymczasowej organizacji ruchu na odcinku objętym inwestycją z uwzględnieniem konieczności zapewnienia ruchu instytucjom publicznym, które mają siedziby w tym rejonie, w szczególności Policji.

Zaprojektowano drogę o szerokości 6 metrów, o nawierzchni z kostki granitowej wraz z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, ciągiem pieszo-rowerowym oraz chodnikami. W ciągu przebudowywanej drogi przewidziano przebudowę nawierzchni na skrzyżowaniach z ulicami Jana Pawła II oraz W. Witosa. Wzdłuż przedmiotowej drogi zaprojektowano opaskę o szerokości 0,5 metra, pas zagospodarowany wg projektu architektonicznego o szerokości 1,2 metra, ciągi pieszo-rowerowe o szerokości 3,0 - 3,9 metra, chodnik o szerokości 1,7 - 2,2 metra, miejsca postojowe prostopadłe o wymiarach 2,5 x 5,0 metra, miejsca postojowe podłużne o wymiarach 2,5 x 6,0 metra oraz zjazdy indywidualne o szerokości 3,0 - 4,5 metra. Nawierzchnie układów drogowych przewiduje się ograniczyć krawężnikiem granitowym typu ulicznego, o wymiarach 20x30x100 cm wyniesionym na wysokość 12 i 10 centymetrów w stosunku do nawierzchni jezdni. Na przejściach dla pieszych oraz na połączeniu z miejscami postojowymi krawężnik należy obniżyć na wysokość 2 centymetrów. Wszystkie krawężniki należy wykonać na ławie betonowej z oporem z betonu. Drogę przewiduje się odwodnić powierzchniowo przy pomocy spadków poprzecznych i podłużnych nawierzchni, do nowo projektowanych wpustów kanalizacji deszczowej, które podłączone zostaną za pomocą przykanalików do przebudowywanej sieci kanalizacji deszczowej, a następnie do kolektora kanalizacji deszczowej. Projektuje się wykonanie studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu z wpustem żeliwnym typu ciężkiego (klasy D).

Nawierzchnia ulicy oraz skrzyżowania zostaną wykonane z kostki granitowej, łupanej, koloru jasnoszarego, o wymiarach 16x16 centymetrów i o grubości również 16 centymetrów. Miejsca postojowe mają zostać wykonane z bruku rozbiórkowego o grubości 10 centymetrów. Chodzi o bruk, który aktualnie ułożony jest na nawierzchni ulicy.

Chodniki i ciąg pieszo-rowerowy zostaną wykonane z płyt granitowych, posadzkowych, o wymiarach 120x40 centymetrów i o grubości 5 centymetrów.

Konstrukcja nawierzchni z płyt betonowych w miejscu występowania chodników i ciągów pieszo-rowerowych: płyty betonowe, o wymiarach 120x60 centymetrów i o grubości 6 centymetrów.

Konstrukcja nawierzchni na opasce w miejscu występowania chodników i ciągów pieszo-rowerowych: kostka sjenitowa, łupana o wymiarach 8x11 centymetrów.

Konstrukcja nawierzchni na chodnikach i ciągach pieszo-rowerowych w miejscu występowania zjazdów: płyty granitowe, posadzkowe, o wymiarach 120x40 centymetrów i o grubości 8 centymetrów.

Konstrukcja nawierzchni z płyt betonowych w miejscu występowania zjazdów: płyty betonowe o wymiarach 120x60 centymetrów i o grubości 10 centymetrów.

Konstrukcja nawierzchni na opasce w miejscu występowania zjazdów: kostka sjenitowa, łupana o wymiarach 8x11 centymetrów.

Na przebudowanym fragmencie ulicy Piłsudskiego zostało zaprojektowane nowe oświetlenie uliczne. Instalację oświetlenia ulicznego zaprojektowano na oprawach oświetleniowych typu LED dedykowanych do oświetlania ulic z odpowiednią optyką montowanych na słupach stalowych o wysokości 6 metrów z wysięgnikiem. Dodatkowo dla małej architektury zaprojektowano słupki oświetleniowe o wysokości około 1 metra, montowane przy ławeczkach. Pomiędzy słupami oświetleniowymi ułożone zostaną dodatkowe rury osłonowe DVK50, w przyszłości rury te mają być wykorzystane w celu prowadzenia instalacji monitoringu ulicy. Rozwiązanie takie umożliwi w przyszłości montaż kamer na wybranych słupach oświetleniowych bez konieczności demontażu nawierzchni.

Wszystkie materiały z rozbiórki będą podlegać sortowaniu, celem ich odzysku (materiały do dyspozycji Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu) i tylko nie nadające się do powtórnego wykorzystania zostaną skierowane na składowisko. Destrukt pochodzący z warstw bitumicznych, krawężniki i obrzeża betonowe, płyty chodnikowe oraz betonową kostkę brukową po przejrzeniu i posortowaniu należy odtransportować do bazy materiałowej celem dalszego wykorzystania. Odpady nie nadające się do odzyskania powinny zostać wywiezione na wskazane przez miasto wysypisko, zgodnie z gminnym programem gospodarki odpadowej.

Istniejący stan zagospodarowania:
Pierzeje ulicy Piłsudskiego tworzy zabudowa o wysokości od 1 do 3 kondygnacji nadziemnych. Od strony placu Chopina ulicę ograniczają 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne z funkcją usługową w parterze. W centralnej części znajdują się obiekty, pełniące funkcję krystalizującą przestrzeń tj. budynek Policji o charakterze willowym i Kościół Rzymskokatolicki pw. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy. Od południa ulicę zamyka zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 2-kondygnacyjna o stromych dachach. Ulica ma charakter kameralny, posiada funkcję komunikacyjną. Po obu stronach ulicy przebiega szpaler drzew, oddzielający pas jezdny od ciągu pieszego. Nawierzchnia drogi - bitumiczna - zdegradowana, chodniki kostka betonowa. Stan nawierzchni, elementów wyposażenia oraz zieleni określa się jako zdegradowany, wymagający modernizacji. Do rozbiórki przeznaczono całą nawierzchnię w pasie pomiędzy posesjami, z wymianą podbudowy. Do dalszego użytkowania przeznaczono sieci i instalacje zewnętrzne.

Założenia projektowe:
Projektowana przestrzeń publiczna spełnia następujące założenia:
- utrzymanie dwukierunkowego ruchu dla samochodów - dla drogi typu zbiorczego - szerokość jezdni 6 metrów, korektę geometrii układu drogowego, wyznaczenie nowych przejść dla pieszych,
- wydzielenie drogi rowerowej o szerokości 1,2 metra, w ramach drogi pieszo-rowerowej,
- pozostawienie komunikacji pieszej w formie chodników o szerokości od 2,30 metra do 5,55 metra,
- wytworzenie strefy przybudynkowej o szerokości minimum 40 centymetrów, zaakcentowanej kolorystycznie i fakturowo,
- wytworzenie zatok postojowych dla samochodów, wraz ze skosami najazdowymi i stanowisk postojowych prostopadłych do ulicy, oraz lokalnego parkingu,
- wytworzenie stref buforowych - bezpieczeństwa, pomiędzy ulicą, a komunikacją pieszą w formie pasa szerokości 1,20 metra, o funkcjach: ochronnych od ulicy poprzez montaż stelaży metalowych w formie barierek - stojaków rowerowych lub ograniczników w formie kul betonowych, strefa zieleni w postaci - drzew z okalającą ochronną kratą stalową, aneksów zieleni niskiej w obramieniu betonowym o wysokości 25 centymetrów, donic o wysokości 50 centymetrów na zieleń ozdobną niską i średnią, rekreacyjnych - zintegrowane stanowiska siedziskowe z donicami z zielenią, kameralnym oświetleniem i koszem śmietnikowym, informacyjnych - punktów informacji wizualnej w postaci szklanych pylonów z herbem miasta i informacją o miejscach ważnych, zmiana oświetlenia na lampy o gabarytach oświetlenia parkowego i lokalnie - niskie w ramach zespołów siedziskowych, podświetlone punkty informacyjne,
- nowa infrastruktura techniczna - instalacyjna - kanalizacji deszczowej zbiorczej i indywidualnych podejść budynkowych kanalizacji deszczowej z dachu, instalacji elektrycznej oświetleniowej, teletechnicznej, monitoringowej, sygnalizacji świetlnej i usunięcie kolizji instalacji gazowej, wodnej, kanalizacji sanitarnej.

W ramach przebudowy całego odcinka ulicy Piłsudskiego powstanie w ciągu tej ulicy 31 miejsc parkingowych. W ramach pierwszego etapu przebudowy tej ulicy, a więc od placu Chopina do ulicy Jana Pawła II, powstanie 16 miejsc parkingowych.

Projektowana zieleń:
Zieleń projektowana zostanie zorganizowana w ramach pasa ulicznego w formie nowych nasadzeń - drzew - 56 sztuk i w formie zieleni donicowej. Istniejące drzewa zostaną wycięte lub przesadzone, zgodnie z decyzją starosty nowotomyskiego. Konieczność dokonania wycinki drzew uzasadniona jest następującymi względami:
- projektowana przebudowa obejmuje ulicę na całej jej szerokości pomiędzy budynkami przyległymi do ulicy,
- przebudowa związana jest z szerokim zakresem prac ziemnych, stwarzających ryzyko uszkodzenia istniejących drzew. Planowane prace obejmują całkowitą wymianę: podbudowy drogi, sieci kanalizacji deszczowej wraz z podejściami z rur spustowych budynków zlokalizowanych przy ulicy, sieci gazowej,
- w ramach projektowanego pasa ulicznego powstaną nowe strefy funkcjonalne: droga rowerowa i strefa buforowa zawierająca zieleń ukształtowaną wg nowych zasad.

Założenia dotyczące projektowanej zieleni:
- utrzymanie charakteru ulicy jako zadrzewionej alei: dwustronne usytuowanie drzew, ze względu na niewielką skalę ulicy - zastosowanie drzew małych (osiągających docelowo do 8 metrów wysokości oraz szerokości korony maksymalnie do 6 metrów), ze względu na charakter ulicy zakłada się dobór drzew o formie piennej oraz pokroju zwartym: kulistym, względnie owalnym,
- dobór gatunkowy uwzględniający odporność na cięcie oraz odporność na warunki miejskie,
- istotna rola zieleni w projektowanym ukształtowaniu ulicy i jej wpływ na jakość projektowanej przestrzeni: projektowana strefa buforowa zawierająca pojedyncze drzewa oraz rośliny umieszczone w donicach, wyeksponowanie walorów plastycznych projektowanych roślin do zaznaczenia miejsc formalnie ważnych,
- zastosowanie rozwiązań technicznych mających na celu uniknięcie kolizji sieci i instalacji podziemnych z systemami korzeniowymi drzew - bariery mechaniczne, instalowane przy zachowaniu minimalnych stref zapewniających drzewom prawidłową wegetację,
- zastosowanie krat ochronnych (o wymiarach 1,2x1,2 metra) wokół drzew, mających, oprócz walorów estetycznych, rolę ochrony przed zadeptywaniem ziemi, zmniejszającym zawartość tlenu w glebie i wnikanie wody,
- zastosowanie odpowiednich mieszanek glebowych dla sadzonek, zapewniających właściwą retencję wody, zawartość wody i tlenu, co ma na celu właściwy rozwój w utrudnionych warunkach miejskich (ograniczone możliwości przestrzenne dla korzeni, skażenie gleby, niedobór wody i tlenu w glebie).
Tekst: PNT.INFO.PL
Źródło: UMiG Nowy Tomyśl; PNT.INFO.PL

Zobacz też...