rsslogo

DODAŁ: Kamil Małyszczak | 07.12.2018 godz. 13:07:13

Nowe harmonogramy odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Nowy Tomyśl w 2019 rokuPrzedstawiamy nowe harmonogramy odbioru odpadów komunalnych, które będą obowiązywać w dwóch sektorach, na które podzielona jest gmina Nowy Tom6yśl, od stycznia 2019 roku.

Przypomnijmy, że od 1 lipca 2018 roku stawki opłat na terenie gminy Nowy Tomyśl wynoszą:
- w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów: 12,00 zł.
- w przypadku oddawania wyłącznie odpadów komunalnych zmieszanych bez segregacji: 20,50 zł.

Od 1 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku z terenu gminy Nowy Tomyśl odpady komunalne w poszczególnych sektorach odbierają następujące firmy:
Część I zamówienia / Sektor I: Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD Sp. z o.o., ul. Emilii Sczanieckiej 2, 64-300 Nowy Tomyśl. Cena brutto za 1 miesiąc: 138.999,00 zł.

Część II zamówienia / Sektor II: Konsorcjum Wykonawców:
LIDER:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych TRANS-KOM Sp. z o.o., ul. Kościelna 45A/10, 60-537 Poznań,
CZŁONEK KONSORCJUM:
Zakład Utylizacji Odpadów Clean City Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód,
CZŁONEK KONSORCJUM:
DREXIT Paweł Drozdowski, ul. 3 maja 54A, 64-330 Opalenica
Cena brutto za 1 miesiąc: 143.846,05 zł.

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW OD STYCZNIA 2019 ROKU:

Poniżej harmonogramy w formacie PDF do pobrania:

POBIERZ 1 | POBIERZ 2 | POBIERZ 3 |POBIERZ 4 |POBIERZ 5
Dla przypomnienia kilka podstawowych informacji dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
- obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec,
- w przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w Gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania - począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana,
- właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
- jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową. Wówczas wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa może żądać od właściciela lokalu, osoby, której służy spółdzielcze prawo do lokalu lub osoby faktycznie zamieszkującej lokal podania danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana,
- w przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona,
- w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości określonej w decyzji, obowiązuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje zmiana danych niezbędnych do określenia wysokości tej opłaty.

Źródło: PNT.INFO.PL; Urząd Miejski w Nowym Tomyślu

Zobacz też...