rsslogo

DODAŁ: Jakub Koberling | 25.09.2018 godz. 21:29:25

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl na 2019 rok - wyłoniono projekty pod głosowanieZakończył się pierwszy etap działań związanych z realizacją Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na 2019 rok. Od 23 lipca do 31 sierpnia mieszkańcy naszej gminy składali propozycje projektów do realizacji w przyszłym roku. W tym okresie wpłynęły 22 wnioski: 12 na projekty prospołeczne, na łączną kwotę 105 560,00 zł oraz 10 na projekty inwestycyjne na kwotę 618 830,23 zł.

Powołana przez Burmistrza Nowego Tomyśla komisja do przeprowadzenia konsultacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na 2019 rok przystąpiła do weryfikacji złożonych przez mieszkańców projektów pod względem formalno-prawnym oraz zgodności z zasadami określonymi w uchwale.

Po zbadaniu wszystkich projektów komisja zdecydowała o odrzuceniu czterech wniosków inwestycyjnych. Spośród pozostałych projektów mieszkańcy podczas głosowania zdecydują, które powinny być realizowane.

Głosowanie mieszkańców na zakwalifikowane projekty odbywać się będzie od 1 do 19 października 2018 r. Uprawnionymi do głosowania są wszyscy mieszkańcy Gminy Nowy Tomyśl, którzy w dniu głosowania ukończyli 16 rok życia. Projekty są oceniane w głosowaniu tajnym. Oddanie głosu następuje poprzez wrzucenie karty do urny, po uprzednim okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość (w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest ważna legitymacja szkolna) i złożeniu podpisu potwierdzającego oddanie głosu. Jeden mieszkaniec może oddać tylko jedną kartę do głosowania.

Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” w kolumnie „TAK” przy wybranych projektach na karcie do głosowania. Głosujący dokonuje wyboru z puli projektów inwestycyjnych i prospołecznych mając do dyspozycji łącznie 2 głosy do rozdysponowania, po 1 na obie kategorie. Postawienie znaku „X” przy więcej niż 1 projekcie dla danej kategorii lub niewybranie żadnego projektu powoduje, że głos jest nieważny.

Poniżej przedstawiamy listę zakwalifikowanych projektów inwestycyjnych i prospołecznych oraz listę projektów
odrzuconych. Poniżej również wykaz miejsc i terminów głosowania.

Zobacz też...