rsslogo

DODAŁ: Kamil Małyszczak | 11.09.2018 godz. 13:28:34

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy nowego przebiegu drogi oraz wiaduktu będzie kosztować blisko 800 tys. złW środę, 5 września 2018 roku, dokonano rozstrzygnięcia i wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu".

Przypomnijmy, że w wymaganym terminie na to zadanie wpłynęło aż osiem ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Urząd Miejski w Nowym Tomyślu poinformował, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 750.000,00 zł brutto. Przedstawiciele samorządów Województwa Wielkopolskiego i Powiatu Nowotomyskiego zadeklarowali swój udział w 1/3 kosztów, jednak nie więcej niż 250.000,00 zł każdy. Pozostałą część sfinansuje ze swojego budżetu Gmina Nowy Tomyśl, która jednocześnie deklaruje także pokrycie dodatkowych kosztów w przypadku jeśli przekroczą one zaplanowaną kwotę.

Oto oferty jakie wpłynęły:


Jaka najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "FAWAL" z Gorzowa. Koszt tego zadania wyniesie więc 798.270,00 zł brutto. Gwarancja wynosi 5 lat. Maksymalny termin wykonania i dostarczenia pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej to 30 listopada 2019 roku.

Oto jak przedstawia się przyznana punktacja:Przedmiotem tego zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej następujące elementy:
a) budowę drogi o szerokości jezdni do 7 metrów,
b) budowę wiaduktu nad linią kolejową E20 Warszawa - Berlin klasa obciążenia A + STANAG 150,
c) budowę obiektu nad Szarką klasa obciążenia A,
d) budowę skrzyżowań,
e) budowę ciągu pieszo-rowerowego,
f) wprowadzenie elementów separujących na przejściach dla pieszych oraz doświetlenie przejść w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych,
g) zapewnienie prawidłowego odwodnienia istniejących oraz zaprojektowanych elementów wyposażenia drogi, jako preferowane przyjąć odwodnienie powierzchniowe, ewentualnie za pomocą kanalizacji deszczowej. W przypadku lokalizacji studni w jezdni włazy kanalizacji osadzić w prefabrykowanych elementach montowanych na zinwentaryzowanych studniach po wycięciu wcześniej ułożonych warstw bitumicznych natomiast do odwodnienia jezdni w miejscach występowania krawężnika należy zastosować wpusty krawężnikowo-jezdniowe,
h) przeanalizowanie dostępności do drogi publicznej działek położonych w obrębie budowanego odcinka - minimalna utwardzona szerokość zjazdu nie może być mniejsza niż 5 metrów,
i) usunięcie powstałych w związku z inwestycją kolizji.

Obiekty mostowe należy przedstawić w fazie koncepcyjnej w 2 wariantach konstrukcyjnych z porównaniem kosztów (stalowy, żelbetowy). Inwestor wskaże wariant do dalszego opracowania w projekcie budowlanym. Minimalny okres rękojmi dla wykonanej dokumentacji wynosi 3 lata od ostatecznego terminu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Strony protokołem odbioru.

Szczegółowe wytyczne techniczne do opracowania projektu budowlanego budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu:
Projektem budowy należy objąć drogę wojewódzką 305 od skrzyżowania z drogą Chojniki - Cicha Góra do ul. Celnej w miejscowości Nowy Tomyśl wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową, obiektu nad rzeką Szarką, wraz z przebudową skrzyżowań i dróg poprzecznych. Długość trasy to około 2 km.

1. Parametry techniczne drogi:
- klasa techniczna dróg G,
- ruch KR 4,
- prędkość projektowa 50 km/h w terenie zabudowanym,
- obciążenie nawierzchni 115 kN,
- szerokość nawierzchni - 7,0 m,
- chodniki i inne zgodnie z "Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku (Dz. U. 2016 poz. 124 ze zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

2. Warunki dotyczące budowy przepustów i wyposażenia obiektów:
- klasa obciążenia A,
- przepusty o średnicy do 100 cm projektować z rur PEHD,
- przepusty o średnicy ponad 100 cm projektować jako konstrukcje żelbetowe o przekroju kołowym lub prostokątnym w zależności od warunków terenowych,
- skarpy nasypów oraz stożki przepustów zaprojektować jako umocnienie wykonane z kostki kamiennej ułożonej na betonie C 16/20, grubości 15 cm,
- w miejscu budowanego przepustu wykonać po min. 1 odwiercie, do osiągnięcia warstwy nośnej,
- bariery i balustrady nad przepustami dostosować do wymagań Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku (Dz. U. nr 2016 poz. 124 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
- bariery i balustrady zabezpieczone poprzez ocynkowanie ogniowe bez dodatkowych powłok malarskich,
- pozostałe warunki zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku (Dz. U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000 roku) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.

3. Projekt należy opracować na aktualnej mapie do celów projektowania dróg w skali 1:500 (w formie wstęgi) oraz wykonać niezbędne pomiary uzupełniające i sprawdzające aktualność podkładów geodezyjnych w miejscach charakterystycznych. Mapa powinna zostać wykonana w formie cyfrowej, której obiekty przedstawione są w formie obrazów wektorowych. Mapa powinna być wynikiem bezpośrednich pomiarów geodezyjnych, a nie digitalizacji map kreskowych. Jednostka projektowa przekaże plik "txt" w wersji elektronicznej określający listę punktów lokalizujących obiekt w terenie z podaniem współrzędnych punktów pomiarowych oraz ich rzędne wysokościowe.

4. Plan orientacyjny należy opracować na barwnej, cyfrowej ortofotomapie o rozdzielczości 5 cm sporządzonej na bazie zdjęć lotniczych. Plan orientacyjny powinien przybliżać mieszkańcom przyległych terenów zakres inwestycji.

5. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i warunki:
- należy zamieścić wykaz i kopie: stanowisk, uzgodnień, opinii, warunków i innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania wraz z ich omówieniem. W przypadku pozyskania decyzji przez biuro projektowe należy do projektu budowlanego załączyć decyzję z klauzulą wykonalności wraz z kompletem wymienionej w niej załączników.

Wymagany zakres uzgodnień:
- zarządcy wszystkich dróg, kolei, urządzeń infrastruktury technicznej i innych obiektów w zakresie wydawania warunków do likwidacji spodziewanych kolizji planowanego zadania inwestycyjnego z zarządzanymi przez nich obiektami oraz w zakresie uzgodnienia rozwiązań projektowych,
- decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach i pozwolenia wodnoprawnego,
- dyrektorzy RZGW, Lasów Państwowych, Zarządcy Infrastruktury Kolejowej, Zarząd Województwa oraz właściwego Konserwatora Zabytków,
- uzgodnienia ze wszystkimi zainteresowanymi jednostkami, w szczególności: Nadleśnictwa, zarządy spółek wodnych, Urzędu Miasta, jednostki samorządowe, inne wynikające z przepisów,
- należy przygotować materiały do wniosku o decyzję środowiskową zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska. W kosztach projektowych uwzględnić: przygotowanie karty informacyjnej dla przedsięwzięcia oraz raport (również w wersji elektronicznej) wraz z propozycją, aby w decyzji środowiskowej był zapis umożliwiający wycinkę drzew w okresie lęgowym za zgodą ornitologa. Zakres ewentualnego raportu zostanie ustalony na etapie postępowania środowiskowego.
- należy przygotować operat wodnoprawny oraz uzyskać pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód oraz wykonanie urządzeń wodnych zgodnie z ustawą Prawo wodne (DZ. U. 2017 r. poz. 1566),
- należy przygotować materiały do ZRID wraz z projektem budowlanym oraz uzyskać decyzję na realizację inwestycji drogowej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych pozwolenie Dz. U. 2017 poz. 1496 ze zmianami.

Dokumentacja geotechniczna, dokumentacja geologiczno-inżynierska i hydrogeologiczna:
- opinia geotechniczna jest opracowaniem stanowiącym część dokumentacji projektowej inwestycji budowlanej, ustalającym przydatność gruntów dla potrzeb budownictwa i określającym geotechniczne warunki posadowienia oraz ustaloną przez projektanta kategorią geotechniczną obiektu budowlanego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) opracowanie opinii geotechnicznej jest obligatoryjne dla obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych.
- badania geologiczne powinny dać wyraźny obraz warunków zalegania gruntów oraz właściwości poszczególnych warstw. Wyniki badań powinny pozwolić na zastosowanie przez projektanta drogi odpowiednich rozwiązań projektowych (wzmocnienie podłoża lub korpusu drogi, wymiana gruntów).
- badania geotechniczne należy wykonać w terenie, po którym planowany jest przebieg trasy drogi. Celem badań jest określenie między innymi grubości i głębokości poszczególnych warstw gruntu oraz warunki dopływu i działania wód gruntowych, rozmywania gruntu.

Zawartość dokumentacji geotechnicznej:
- min. rozstaw otworów wzdłuż osi drogi powinien wynosić max. 100 metrów, a w kierunku poprzecznym do osi drogi w 3 punktach oraz w miejscach charakterystycznych,
- lokalizacja obiektów inżynierskich - po 3 odwierty dla każdej podpory. Głębokość otworów powinna osiągnąć warstwy nośne i bezpiecznie posadowić obiekt.
Na podstawie wykonanych badań geotechnicznych opracować opinię geotechniczną.

W projekcie należy przewidzieć wzmocnienie lub wymianę istniejącej nawierzchni drogi wojewódzkiej numer 305 w obrębie budowanych skrzyżowań w miejscach tego wymagających. Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni określić na podstawie dokładnej inwentaryzacji oraz technicznych badań podłoża gruntowego i nawierzchni. Badania ugięć wykonać co 25 metrów na każdym pasie ruchu oraz w miejscach charakterystycznych i na podstawie otrzymanych wyników odpowiednio przewidzieć wzmocnienie istniejącej nawierzchni, którą należy potraktować jako podbudowę dla późniejszych warstw nawierzchni (wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej). Opracowanie powinno zawierać analizę szerokości drogi w liniach rozgraniczających na niektórych odcinkach mniejszych niż podane w § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016, poz. 124).

Przed podpisaniem umowy Projektant przedstawi uzgodniony z Zamawiającym harmonogram prac projektowych, a następnie co miesiąc będzie przedstawiał raport z postępu przygotowania dokumentacji. Wszystkie formułowane w imieniu Inwestora wnioski powinny uzyskać jego akceptację. Z Kierownikiem RDW w Nowym Tomyślu należy uzgodnić przydatność oraz miejsce składowania materiałów z rozbiórek, które będzie można ponownie wykorzystać. Informacja dotycząca miejsca składowania powinna znaleźć się w materiałach przetargowych oraz uwzględniona w kosztorysach inwestorskich.

Skład dokumentacji projektowej:
- materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przygotowane zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
- mapę w skali co najmniej 1:5.000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych oraz istniejące uzbrojenie terenu,
- analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi,
- mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami; projekt podziału na osobnym arkuszu dla każdej działki, a w przypadku różnic w dokumentach dotyczących nieruchomości należy wykonać wykaz synchronizacyjny,
- określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,
- wymagane przepisami opinie.

Projekt budowlany:
A. Projekt zagospodarowania terenu.
B. Projekt architektoniczno-budowlany.
- projekt branży drogowej,
- projekt branży mostowej,
- projekt branży sanitarnej - kanalizacja deszczowa,
- inne branże.
C. Materiały informacyjne do wykorzystania przy opracowywaniu planu BIOZ.

- techniczne badania podłoża gruntowego,

Projekty wykonawcze:
Przekroje poprzeczne należy wykonać co 20 metrów, w miejscach charakterystycznych oraz na każdym zjeździe. Przekrój wykonany w granicach projektowanego pasa drogowego z zaznaczeniem istniejących i projektowanych pochyleń zjazdów. Na rysunku przekroju podłużnego należy zaznaczyć miejsca badań geologicznych.

Projekt organizacji ruchu docelowy:
Projekt organizacji ruchu powinien zawierać wymianę istniejącego oznakowania pionowego na nowe. Projekt przygotować na tyle wcześnie i uzyskać jego zatwierdzenie, aby wniesione do niego uwagi zostały uwzględnione także w części przetargowej.

- plan wyrębu drzew (w przypadku konieczności usunięcia drzew lub krzewów),
- operat geodezyjny.

Zawartość dokumentacji przetargowej:
- kosztorys inwestorski z podziałem na branże (zaleca się wykonanie w oparciu o aktualne ceny jednostkowe podane w katalogach "ORGBUD serwis"),
- materiały przetargowe (na cyfrowym nośniku pamięci): projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekty badań podłoża gruntowego, projekty rozbiórek, projekty docelowej organizacji ruchu, przedmiary robót, tabela elementów rozliczeniowych, szczegółowe specyfikacje techniczne opracowane na bazie Ogólnych Specyfikacji Technicznych w dostosowaniu do przedmiotowego zadania.

W formie wydruku:
- przedmiary robót,
- tabela elementów rozliczeniowych,
- szczegółowe specyfikacje techniczne opracowane na bazie Ogólnych Specyfikacji Technicznych w dostosowaniu do przedmiotowego zadania,
- w szczegółowych specyfikacjach technicznych powinien znaleźć się zapis, że Wykonawca robót budowlanych wykonuje badania laboratoryjne ujęte w SST na własny koszt w laboratorium nie należącym do wykonawcy i podwykonawcy robót zaakceptowanym przez Inżyniera oraz Inwestora.

Treść Szczegółowej Specyfikacji Technicznej D.00.00.00 Wymagania Ogólne należy uzgodnić z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

Temat nowego przebiegu drogi wojewódzkiej wraz z wybudowaniem wiaduktu nad linią kolejową jest już aktualny od co najmniej kilku lat. Temat wielokrotnie był poruszany przez mieszkańców naszego terenu. Kilka miesięcy temu informowaliśmy o podpisanym porozumieniu, kiedy to marszałek Wojciech Jankowiak pozytywnie odniósł się do deklaracji burmistrza Nowego Tomyśla wsparcia budowy wiaduktu w Nowym Tomyślu, polegającego na opracowaniu dokumentacji zadania i jego współfinansowaniu z budżetu Gminy Nowy Tomyśl. 3 listopada 2017 roku, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego został podpisany list intencyjny w sprawie współpracy trzech samorządów przy opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę wiaduktu nad torami kolejowymi w Nowym Tomyślu, czyli budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 305 od ulicy Kolejowej do ul. Celnej. Zgodnie z treścią podpisanego listu szacunkowa wartość wykonania tej dokumentacji określona została na kwotę 750.000,00 zł.

Jak już wspominaliśmy burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner zgodził się także, aby to Gmina Nowy Tomyśl przejęła obowiązki podmiotu, który zajmie się koordynacją wynikających z tego tytułu prac, w szczególności ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu i realizacją zawartej na jego podstawie umowy. Pomoże to przyspieszyć dalsze działania w kierunku budowy tak potrzebnego Nowemu Tomyślowi wiaduktu. Ogłoszony 16 lipca 2018 roku przetarg jest właśnie realizacją tego porozumienia.

Przypomnijmy, że planowany wiadukt nad linią kolejową znajduje się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 305, jednak to mieszkańcom miasta i gminy Nowy Tomyśl oraz powiatu nowotomyskiego szczególnie mocno zależy na jego powstaniu i dlatego burmistrz Nowego Tomyśla, radni oraz starosta nowotomyski i radni powiatowi tak bardzo wspierają tą inicjatywę, jednak to Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu będzie Inwestorem tej budowy w przyszłych latach.

26 lutego 2018 roku, podczas obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu, podjęta została bardzo ważna uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla projektowanej obwodnicy południowo-zachodniej miasta Nowy Tomyśl oraz wiaduktu wraz z aktywizacją gospodarczą dla terenów pomiędzy ulicą Celną i ulicą Kolejową - część A. Nad uchwałą głosowało 19 radnych i wszyscy radni głosowali "za" podjęciem tej uchwały. Był to kolejny bardzo ważny krok, w kierunku powstania obwodnicy południowo-zachodniej Nowego Tomyśla oraz wiaduktu nad linią kolejową. Wcześniej do publicznego wglądu wyłożony musiał być i był projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla projektowanej obwodnicy południowo-zachodniej miasta Nowy Tomyśl oraz wiaduktu wraz z aktywizacją gospodarczą dla terenów pomiędzy ulicą Celną i ulicą Kolejową. Zgodnie z prawem wniesione uwagi i wnioski musiały być rozpatrzone i ewentualnie naniesione na plan, po czym kolejny raz musiał być on wyłożony do publicznego wglądu, jeśli zmiany były istotne. Opracowany plan obejmował obszar o powierzchni około 90 hektarów.
Tekst: PNT.INFO.PL
Źródło: UMiG Nowy Tomyśl; PNT.INFO.PL

Zobacz też...