rsslogo

DODAŁ: Kamil Małyszczak | 31.08.2018 godz. 00:47:37

Trwa nabór do służby przygotowawczejSłużba przygotowawcza to program szkolenia dla ochotników posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także innych osób, które nie odbyły jakiejkolwiek formy służby wojskowej. Powołanie do tej służby powstaje w drodze, dobrowolnego zgłoszenia się do jej pełnienia.

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnastu lat i wykształcenie:
- co najmniej wyższe - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;
- co najmniej średnie - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;
- co najmniej gimnazjalne - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

Żołnierzy służby przygotowawczej kształcą na potrzeby korpusu:
- oficerów - uczelnie wojskowe;
- podoficerów - szkoły podoficerskie;
- szeregowych - ośrodki szkolenia.

Żołnierzy służby przygotowawczej kształconych na potrzeby korpusu szeregowych w ramach tego kształcenia można również szkolić w jednostkach wojskowych.

Okres szkolenia w ramach służby przygotowawczej:
- żołnierz kształcący się na oficera - do 6 miesięcy,
- żołnierz kształcący się na podoficera - do 5 miesięcy,
- żołnierz kształcący się na szeregowego - do 4 miesięcy.

Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby przygotowawczej żołnierze służby przygotowawczej otrzymują bez szczególnego nadania tytuł: podchorążego - jeżeli kształcą się na oficera, kadeta - jeżeli kształcą się na podoficera, elewa - jeżeli kształcą się na szeregowego.

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego powyżej trzech miesięcy, na którego ewidencji pozostaje osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej.

Do wniosku załącza się następujące dokumenty:
- odpis albo, po okazaniu oryginału, kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub dyplomu ukończenia studiów, w zależności od korpusu, na którego potrzeby będzie prowadzone kształcenie;
- odpis albo, po okazaniu oryginału, kopię innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.

W przypadku osoby będącej studentem szkoły wyższej i ubiegającej się o powołanie do służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach do wniosku załącza się również zaświadczenie szkoły wyższej o pobieraniu nauki.

Postępowanie rekrutacyjne w stosunku do osoby, która złożyła wniosek, obejmuje:
- analizę złożonych dokumentów i zaświadczenia szkoły wyższej oraz danych zawartych w ewidencji wojskowej;
- rozmowę kwalifikacyjną;
- sprawdzenie, czy ochotnik był karany za przestępstwo umyślne; w przypadku braku takiej informacji, w trybie zapytania wojskowego komendanta uzupełnień o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego.

Osoby ubiegające się o powołanie do służby przygotowawczej, nieposiadające orzeczonej zdolności do czynnej służby wojskowej, Wojskowy Komendant Uzupełnień kieruje do:
- wojskowej komisji lekarskiej, w celu wydania orzeczenia o jej zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej;
- w przypadku kandydatów do służby w Żandarmerii Wojskowej, w celu określenia zdolności do służby w Żandarmerii Wojskowej;
- wojskowej pracowni psychologicznej, w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do odbycia czynnej służby wojskowej.

Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy, a na powołanie danej osoby do służby przygotowawczej mają wpływ:
- wyniki nauczania oraz poziom kwalifikacji, wynikające z treści świadectw i innych dokumentów złożonych wraz z wnioskiem o powołanie do służby przygotowawczej;
- wynik rozmowy kwalifikacyjnej;
- potrzeby Sił Zbrojnych, w tym limit powołań do służby przygotowawczej i miejsc w szkole wojskowej lub charakter szkolenia.

Terminy szkolenia w ramach służby przygotowawczej w 2018 roku:
1. Na potrzeby korpusu OFICERÓW, w terminie od 8 stycznia do 6 lipca, w WSO Wojsk Lądowych we Wrocławiu, WSO Sił Powietrznych w Dęblinie oraz w Wojskowej Akademii Technicznej.

2. Na potrzeby korpusu PODOFICERÓW:
a) od 1 lutego do 29 czerwca, w szkołach podoficerskich podporządkowanych Dowódcy Generalnemu RSZ,
b) od 3 lipca do 30 listopada, w szkołach podoficerskich podporządkowanych Dowódcy Generalnemu RSZ.

3. Na potrzeby korpusu SZEREGOWYCH:
a) I turnus - od 8 stycznia do 27 kwietnia, w centrach szkolenia i w wytypowanych jednostkach wojskowych podporządkowanych Dowódcy Generalnemu RSZ oraz w Centrum Szkolenia ŻW w Mińsku Mazowieckim,
b) II turnus - od 7 maja do 31 sierpnia, w centrach szkolenia i w wytypowanych jednostkach wojskowych podporządkowanych Dowódcy Generalnemu RSZ,
c) III turnus - od 4 września do 21 grudnia, w centrach szkolenia i w wytypowanych jednostkach wojskowych podporządkowanych Dowódcy Generalnemu RSZ i Dowódcy Generalnemu RSZ oraz w Centrum Szkolenia ŻW w Mińsku Mazowieckim.

Więcej szczegółowych informacji udziela Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Tomyślu.


Źródło: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Tomyślu

Zobacz też...