rsslogo

DODAŁ: Kamil Małyszczak | 02.08.2018 godz. 13:31:45

Kompleksowa przebudowa ulicy Piłsudskiego w Nowym Tomyślu - ogłoszono przetarg na wykonanie I etapu tej inwestycjiW środę, 1 sierpnia 2018 roku, Urząd Miejski w Nowym Tomyślu ogłosił postępowanie przetargowe na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Piłsudskiego w Nowym Tomyślu".

Przebudowa ulicy Piłsudskiego to temat, który pojawia się w Nowym Tomyślu od wielu lat. Często wraz z nim mówi się o przebudowie przylegającego do tej ulicy placu Chopina. Najczęściej jest mowa o przebudowie nawierzchni drogi, której stan określany jest jako fatalny już od kilku lat. O chodnikach się nie mówi zazwyczaj tak źle, bo są one w stanie dobrym, jednak przygotowana przez Gminę Nowy Tomyślu przebudowa zakłada kompleksowe zmiany.

Najpierw trochę historii. Od samego początku burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner mówi o tej inwestycji i traktuje ją bardzo priorytetowo. Przypomnijmy, że w debacie wyborczej zorganizowanej przez Telewizję Kablową Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu, która obyła się tuż przed wyborami samorządowymi w 2014 roku, ówczesny, wieloletni burmistrz Nowego Tomyśla Henryk Helwing, otrzymał pytanie przygotowane właśnie przez Redakcję Portalu PNT.INFO.PL, a brzmiało ono tak: "Jak ocenia Pan stan techniczny nawierzchni drogi na ulicy Piłsudskiego i na placu Chopina. Czy realnym jest Pana zdaniem przełożenie bruku na nowo w celu poprawy bezpieczeństwa?" Henryk Helwing odpowiedział wtedy, że od wielu lat już ta ulica jest uznawana za wstydliwą. Jest to ulica w centrum miasta, trudna do ominięcia, a fatalnie się na niej przejeżdża. Wtedy też ówczesny burmistrz Henryk Helwing powiedział, że to przedsięwzięcie bardzo kosztowne. Poprzednia władza już kilka razy się do tematu zabierała, jednak bez konkretnych działań, ze względu na finanse. Henryk Helwing nie ukrywał też, że "jak ma gości" to robi wszystko, by nie jeździć tą ulicą ze względu na jej stan, ponieważ jest mu za nią wstyd.

Na szczęście temat ten jak wspomnieliśmy jest jednym z priorytetów burmistrza Włodzimierza Hibnera i sprawy od wielu miesięcy już idą w dobrym kierunku. Jednak kiedy przystąpiono do przygotowania jakiś czas temu dokumentów, okazało się, że niestety ale po zmianach, które nastąpiły po wybudowaniu obwodnicy miasta i poprzez to gdy nastąpiły zmiany zarządców dróg w mieście, mimo, że ulica Piłsudskiego od wielu lat uznawana jest jako gminna i to Gmina Nowy Tomyśl nią zarządza, naprawia, porządkuje, czy odśnieża, to jednak nie do końca tak jest na mapach. Dlatego też nie można było przystąpić do opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy, nim nie załatwiono spraw z własnościami działek.

W czwartek, 9 listopada 2017 roku, Urząd Miejski w Nowym Tomyślu poinformował o rozstrzygnięciu przetargu na "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy ulicy Piłsudskiego i placu Chopina w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i opinii" i o wyborze najkorzystniejszej oferty. Do realizacji zamówienia wybrano Wykonawcę, który jako jedyny złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu, a więc firmę AKPB ARCHITEKCI, Piotr Bartosik, Os. Wichrowe Wzgórze 36/70, 61-699 Poznań. Koszt tego zadania to 248.460,00 zł brutto. Już w roku 2017 i później na początku 2018 roku trwały intensywne prace by stworzyć koncepcję, projekt, uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia i opinie i by ostatecznie móc przystąpić do realizacji pierwszej części zadania zaplanowanej na ten rok, a więc ulicy Piłsudskiego w Nowym Tomyślu.

Jak się okazało podczas opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulicy Piłsudskiego, zadanie będzie musiało zostać podzielone na dwa etapy. Wynika to z uzgodnień na wymianę sieci gazowej w dalszej części tej ulicy, a jak się dowiedzieliśmy sieć ta ma zostać wymieniona przez gestora tej sieci, jednak to nie nastąpi w takim czasie, by móc wykonać przebudowę całego odcinka ulicy w tym roku, a co oczywiste, przed przebudową ulicy należy dokonać wymiany tej sieci gazowej, skoro jest ona według specjalistów niezbędna.

Pierwszy etap, który może być wykonany już w tym roku, to najgorszy z całą pewnością odcinek ulicy Piłsudskiego, bo od placu Chopina do ulicy Jana Pawła II i obejmujący przebudowę tego skrzyżowania. Długość I etapu zaplanowanego do realizacji w roku 2018 to blisko 318,5 metra.

Przedmiotem zadania jest przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy nowej nawierzchni jezdni ulicy, miejsc postojowych dla samochodów osobowych, budowy ciągu pieszo-rowerowego i chodników wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, przebudowa kolidujących elementów infrastruktury podziemnej: wodnej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, gazowej, budowa nowej instalacji oświetleniowej, sygnalizacyjnej, monitoringowej, montaż elementów małej architektury oraz punktów informacji wizualnej i zagospodarowanie zieleni. W szczególności:
W zakresie branży elektrycznej: usunięcie istniejącej instalacji oświetlenia drogowego wraz z budową nowej instalacji oraz odtworzenie zasilania istniejącej instalacji oświetlenia ulic bocznych. Sygnalizacja świetlna dla przejścia pieszego oraz przygotowanie instalacji pod przyszły monitoring ulicy. Przebudowa drogi jak już pisaliśmy podzielona została na 2 etapy realizacyjne: ETAP 1 - od placu Chopina do ulicy Jana Pawła II, z odtworzeniem zasilania oświetlenia z ulicy W. Barteckiego. ETAP 2 (nie stanowi przedmiotu
zamówienia) - od ulicy Jana Pawła II do ulicy W. Broniewskiego i kontynuacja kanalizacji deszczowej do istniejącego cieku wodnego i chodnika oraz drogi rowerowej do ulicy Kolejowej. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.
- demontaż istniejącej instalacji oświetlenia ulicznego,
- odtworzenie zasilania istniejącego ulic bocznych,
- montaż nowej instalacji oświetlenia ulicznego z szafą sterującą,
- sygnalizację świetlną dla przejścia pieszego,
- system kanalizacji kablowej dla systemu monitoringu ulicy,
- linie kablowe zasilające,
- ochrona od porażeń prądem elektrycznym.

W zakresie branży sanitarnej: likwidacja istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, budowa nowej sieci kanalizacji deszczowej, usunięcia kolizji projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z istniejącą infrastrukturą podziemną.

W zakresie branży drogowej: usunięcie istniejących nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych i kostki brukowej wraz z opornikami, elementów oznakowania pionowego i małej architektury, usunięcie drzew wraz z bryłami korzeniowymi, wykopy szerokoprzestrzenne pod nową podbudowę drogową i chodnikową oraz wykopy do demontażu istniejących elementów uzbrojenia podziemnego i montażu nowego, prace instalacyjne zewnętrzne - kanalizacja deszczowa ogólna i podejścia indywidualne z odwodnienia dachów, w pełnym zakresie, w tym prace inwentaryzacyjne i odbiorowe, prace instalacyjne zewnętrzne - usunięcie zaistniałych kolizji, w pełnym zakresie, w tym prace inwentaryzacyjne i odbiorowe, nowa instalacja oświetleniowa, teletechniczna, monitoringowa w pełnym zakresie, w tym prace inwentaryzacyjne i odbiorowe, nowa podbudowa i nawierzchnia drogowa, ze spadkami do wpustów kanalizacji deszczowej, nowe nawierzchnie chodnikowe, z opornikami - obrzeżami granitowymi, montaż sygnalizacji świetlnej, montaż elementów małej architektury, montaż oznakowania drogowego pionowego i poziomego, w tym oznaczenia poziome dla osób niewidomych, prace nasadzeniowe zieleni, prace porządkowe.

Wykonawca wykona i uzgodni projekt tymczasowej organizacji ruchu na odcinku objętym inwestycją z uwzględnieniem konieczności zapewnienia ruchu instytucjom publicznym, które mają siedziby w tym rejonie, w szczególności Policji.

Zaprojektowano drogę o szerokości 6 metrów, o nawierzchni z kostki granitowej wraz z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, ciągiem pieszo-rowerowym oraz chodnikami. W ciągu przebudowywanej drogi przewidziano przebudowę nawierzchni na skrzyżowaniach z ulicami Jana Pawła II oraz W. Witosa. Wzdłuż przedmiotowej drogi zaprojektowano opaskę o szerokości 0,5 metra, pas zagospodarowany wg projektu architektonicznego o szerokości 1,2 metra, ciągi pieszo-rowerowe o szerokości 3,0 - 3,9 metra, chodnik o szerokości 1,7 - 2,2 metra, miejsca postojowe prostopadłe o wymiarach 2,5 x 5,0 metra miejsca postojowe podłużne o wymiarach 2,5 x 6,0 metra oraz zjazdy indywidualne o szerokości 3,0 - 4,5 metra. Nawierzchnie układów drogowych przewiduje się ograniczyć krawężnikiem granitowym typu ulicznego, o wymiarach 20x30x100 cm wyniesionym na wysokość 12 i 10 centymetrów w stosunku do nawierzchni jezdni. Na przejściach dla pieszych oraz na połączeniu z miejscami postojowymi krawężnik należy obniżyć na wysokość 2 centymetrów. Wszystkie krawężniki należy wykonać na ławie betonowej z oporem z betonu. Drogę przewiduje się odwodnić powierzchniowo przy pomocy spadków poprzecznych i podłużnych nawierzchni, do nowo projektowanych wpustów kanalizacji deszczowej, które podłączone zostaną za pomocą przykanalików do przebudowywanej sieci kanalizacji deszczowej, a następnie do kolektora kanalizacji deszczowej. Projektuje się wykonanie studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu z wpustem żeliwnym typu ciężkiego (klasy D).

Nawierzchnia ulicy oraz skrzyżowania zostaną wykonane z kostki granitowej, łupanej, koloru jasnoszarego, o wymiarach 16x16 centymetrów i o grubości również 16 centymetrów. Miejsca postojowe mają zostać wykonane z bruku rozbiórkowego o grubości 10 centymetrów. Chodzi o bruk, który aktualnie ułożony jest na nawierzchni ulicy.

Chodniki i ciągi pieszo-rowerowy zostaną wykonane z płyt granitowych, posadzkowych, o wymiarach 120x40 centymetrów i o grubości 5 centymetrów.

Konstrukcja nawierzchni z płyt betonowych w miejscu występowania chodników i ciągów pieszo-rowerowych: płyty betonowe, o wymiarach 120x60 centymetrów i o grubości 6 centymetrów.

Konstrukcja nawierzchni na opasce w miejscu występowania chodników i ciągów pieszo-rowerowych: kostka sjenitowa, łupana o wymiarach 8x11 centymetrów.

Konstrukcja nawierzchni na chodnikach i ciągach pieszo-rowerowych w miejscu występowania zjazdów: płyty granitowe, posadzkowe, o wymiarach 120x40 centymetrów i o grubości 8 centymetrów.

Konstrukcja nawierzchni z płyt betonowych w miejscu występowania zjazdów: płyty betonowe o wymiarach 120x60 centymetrów i o grubości 10 centymetrów.

Konstrukcja nawierzchni na opasce w miejscu występowania zjazdów: kostka sjenitowa, łupana o wymiarach 8x11 centymetrów.

Na przebudowanym fragmencie ulicy Piłsudskiego zostało zaprojektowane nowe oświetlenie uliczne. Instalację oświetlenia ulicznego zaprojektowano na oprawach oświetleniowych typu LED dedykowanych do oświetlania ulic z odpowiednią optyką montowanych na słupach stalowych o wysokości 6 metrów z wysięgnikiem. Dodatkowo dla małej architektury zaprojektowano słupki oświetleniowe o wysokości około 1 metra, montowane przy ławeczkach. Pomiędzy słupami oświetleniowymi ułożone zostaną dodatkowe rury osłonowe DVK50, w przyszłości rury te mają być wykorzystane w celu prowadzenia instalacji monitoringu ulicy. Rozwiązanie takie umożliwi w przyszłości montaż kamer na wybranych słupach oświetleniowych bez konieczności demontażu nawierzchni.

Wszystkie materiały z rozbiórki będą podlegać sortowaniu, celem ich odzysku (materiały do dyspozycji Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu) i tylko nie nadające się do powtórnego wykorzystania zostaną skierowane na składowisko. Destrukt pochodzący z warstw bitumicznych, krawężniki i obrzeża betonowe, płyty chodnikowe oraz betonową kostkę brukową po przejrzeniu i posortowaniu należy odtransportować do bazy materiałowej celem dalszego wykorzystania. Odpady nie nadające się do odzyskania powinny zostać wywiezione na wskazane przez miasto wysypisko, zgodnie z gminnym programem gospodarki odpadowej.

Istniejący stan zagospodarowania:
Pierzeje ulicy Piłsudskiego tworzy zabudowa o wysokości od 1 do 3 kondygnacji nadziemnych. Od strony placu Chopina ulicę ograniczają 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne z funkcją usługową w parterze. W centralnej części znajdują się obiekty, pełniące funkcję krystalizującą przestrzeń tj. budynek Policji o charakterze willowym i Kościół Rzymskokatolicki pw. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy. Od południa ulicę zamyka zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 2-kondygnacyjna o stromych dachach. Ulica ma charakter kameralny, posiada funkcję komunikacyjną. Po obu stronach ulicy przebiega szpaler drzew, oddzielający pas jezdny od ciągu pieszego. Nawierzchnia drogi - bitumiczna - zdegradowana, chodniki kostka betonowa. Stan nawierzchni, elementów wyposażenia oraz zieleni określa się jako zdegradowany, wymagający modernizacji. Do rozbiórki przeznaczono całą nawierzchnię w pasie pomiędzy posesjami, z wymianą podbudowy. Do dalszego użytkowania przeznaczono sieci i instalacje zewnętrzne.

Założenia projektowe:
Projektowana przestrzeń publiczna spełnia następujące założenia:
- utrzymanie dwukierunkowego ruchu dla samochodów - dla drogi typu zbiorczego - szerokość jezdni 6 merów, korektę geometrii układu drogowego, wyznaczenie nowych przejść dla pieszych,
- wydzielenie drogi rowerowej o szerokości 1,2 metra, w ramach drogi pieszo-rowerowej,
- pozostawienie komunikacji pieszej w formie chodników o szerokości od 2,30 metra do 5,55 metra,
- wytworzenie strefy przybudynkowej o szerokości minimum 40 centymetrów, zaakcentowanej kolorystycznie i fakturowo,
- wytworzenie zatok postojowych dla samochodów, wraz ze skosami najazdowymi i stanowisk postojowych prostopadłych do ulicy, oraz lokalnego parkingu,
- wytworzenie stref buforowych - bezpieczeństwa, pomiędzy ulicą, a komunikacją pieszą w formie pasa szerokości 1,20 metra, o funkcjach: ochronnych od ulicy poprzez montaż stelaży metalowych w formie barierek - stojaków rowerowych lub ograniczników w formie kul betonowych, strefa zieleni w postaci - drzew z okalającą ochronną kratą stalową, aneksów zieleni niskiej w obramieniu betonowym o wysokości 25 centymetrów, donic o wysokości 50 centymetrów na zieleń ozdobną niską i średnią, rekreacyjnych - zintegrowane stanowiska siedziskowe z donicami z zielenią, kameralnym oświetleniem i koszem śmietnikowym, informacyjnych - punktów informacji wizualnej w postaci szklanych pylonów z herbem miasta i informacją o miejscach ważnych, zmiana oświetlenia na lampy o gabarytach oświetlenia parkowego i lokalnie - niskie w ramach zespołów siedziskowych, podświetlone punkty informacyjne,
- nowa infrastruktura techniczna - instalacyjna - kanalizacji deszczowej zbiorczej i indywidualnych podejść budynkowych kanalizacji deszczowej z dachu, instalacji elektrycznej oświetleniowej, teletechnicznej, monitoringowej, sygnalizacji świetlnej i usunięcie kolizji instalacji gazowej, wodnej, kanalizacji sanitarnej.

W ramach przebudowy całego odcinka ulicy Piłsudskiego powstanie w ciągu tej ulicy 31 miejsc parkingowych. W ramach pierwszego etapu przebudowy tej ulicy, a więc od placu Chopina do ulicy Jana Pawła II, powstanie 16 miejsc parkingowych.

Projektowana zieleń:
Zieleń projektowana zostanie zorganizowana w ramach pasa ulicznego w formie nowych nasadzeń - drzew - 57 sztuk i w formie zieleni donicowej. Istniejące drzewa zostaną wycięte lub przesadzone, zgodnie z decyzją starosty nowotomyskiego. Konieczność dokonania wycinki drzew uzasadniona jest następującymi względami:
- projektowana przebudowa obejmuje ulicę na całej jej szerokości pomiędzy budynkami przyległymi do ulicy,
- przebudowa związana jest z szerokim zakresem prac ziemnych, stwarzających ryzyko uszkodzenia istniejących drzew. Planowane prace obejmują całkowitą wymianę: podbudowy drogi, sieci kanalizacji deszczowej wraz z podejściami z rur spustowych budynków zlokalizowanych przy ulicy, sieci gazowej,
- w ramach projektowanego pasa ulicznego powstaną nowe strefy funkcjonalne: droga rowerowa i strefa buforowa zawierająca zieleń ukształtowaną wg nowych zasad.

Założenia dotyczące projektowanej zieleni:
- utrzymanie charakteru ulicy jako zadrzewionej alei: dwustronne usytuowanie drzew, ze względu na niewielką skalę ulicy - zastosowanie drzew małych (osiągających docelowo do 8 metrów wysokości oraz szerokości korony maksymalnie do 6 metrów), ze względu na charakter ulicy zakłada się dobór drzew o formie piennej oraz pokroju zwartym: kulistym, względnie owalnym,
- dobór gatunkowy uwzględniający odporność na cięcie oraz odporność na warunki miejskie,
- istotna rola zieleni w projektowanym ukształtowaniu ulicy i jej wpływ na jakość projektowanej przestrzeni: projektowana strefa buforowa zawierająca pojedyncze drzewa oraz rośliny umieszczone w donicach, wyeksponowanie walorów plastycznych projektowanych roślin do zaznaczenia miejsc formalnie ważnych,
- zastosowanie rozwiązań technicznych mających na celu uniknięcie kolizji sieci i instalacji podziemnych z systemami korzeniowymi drzew - bariery mechaniczne, instalowane przy zachowaniu minimalnych stref zapewniających drzewom prawidłową wegetację,
- zastosowanie krat ochronnych (o wymiarach 1,2x1,2 metra) wokół drzew, mających, oprócz walorów estetycznych, rolę ochrony przed zadeptywaniem ziemi, zmniejszającym zawartość tlenu w glebie i wnikanie wody,
- zastosowanie odpowiednich mieszanek glebowych dla sadzonek, zapewniających właściwą retencję wody, zawartość wody i tlenu, co ma na celu właściwy rozwój w utrudnionych warunkach miejskich (ograniczone możliwości przestrzenne dla korzeni, skażenie gleby, niedobór wody i tlenu w glebie).

Wymagany termin zakończenia tej inwestycji to 17 grudnia 2018 roku. Otwarcie ofert przetargowych nastąpi 20 sierpnia 2018 roku. O przebiegu tego postępowania przetargowego będziemy informować na bieżąco na naszym portalu.
Tekst: PNT.INFO.PL
Źródło: UMiG Nowy Tomyśl; PNT.INFO.PL

Zobacz też...