rsslogo

DODAŁ: Kamil Małyszczak | 03.07.2018 godz. 12:56:02

Gmina Nowy Tomyśl - nowe opłaty, nowa firma i nowe harmonogramy odbioru odpadów komunalnychOd lipca 2018 roku na terenie gminy Nowy Tomyśl obowiązują nowe harmonogramy odbioru odpadów komunalnych. Jednak nie tylko zmieniły się harmonogramy, doszło też do pierwszej zmiany od kiedy to Urząd Miejski odpowiedzialny jest za odbiór odpadów, a więc zmienia się jedna z firm wykonujących tę usługę, od lipca będą to dwie firmy na terenie gminy Nowy Tomyśl. Kolejną zmianą jest wzrost opłat za wywóz odpadów, co spowodowane jest m.in. rosnącymi kosztami, które muszą ponosić firmy zajmujące się tą działalnością. Stawki od kiedy wprowadzono ten system w gminie Nowy Tomyśl nie zmieniały się wcale, wiele innych okolicznych Gmin już to robiło i niestety przyszedł czas na Nowy Tomyśl.

Rada Miejska w Nowym Tomyślu dnia 26 marca 2018 roku podjęła nową uchwałę w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz jej wysokości w wyniku której od 1 lipca 2018 roku stawki opłat wynoszą:
- w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów: 12,00 zł.
- w przypadku oddawania wyłącznie odpadów komunalnych zmieszanych bez segregacji: 20,50 zł.


Jednak do zmian w opłatach miało dość wcześniej, po przeprowadzonym przez Gminę Nowy Tomyśl przetargu na tę usługę. W grudniu 2017 roku radni Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu nie zdecydowali jednak na zmianę stawek opłaty za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz ich zagospodarowanie w gminie Nowy Tomyśl. Postanowili zaczekać, licząc, że w nowym przetargu zgłoszą się takie firmy, które zaoferują za usługę niższe stawki. Z wnioskiem o zwiększenie wystąpił burmistrz Włodzimierz Hibner ze względu na fakt, iż w wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego okazało się, że koszty usługi związanej z odbiorem odpadów w latach 2018 - 2020 przewyższają znacznie wpływy do budżetu pochodzące z tzw. opłaty śmieciowej. Do tej pory mieszkańcy gminy Nowy Tomyśl płacili od osoby 8 zł za śmieci segregowane oraz 12 zł za śmieci niesegregowane. Wpływy do budżetu w okresie na jaki miała zostać zawarta umowa (3 lata) to około 7.160.000,00 zł, podczas gdy wstępne szacunki wydatków w tym okresie (lata 2018 - 2020) wynosiły około 11 milionów zł (wynagrodzenie dla firmy i koszty obsługi systemu).

Burmistrz Włodzimierz Hibner wskazywał wtedy, że po kolejnym przetargu ceny zamiast spaść, będą jeszcze wyższe bowiem od 1 stycznia 2018 roku wejdzie w życie zmiana legislacyjna wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z 6 marca 2017 roku. Podnosi ona opłatę za składowanie odpadów niemal sześciokrotnie. Do końca 2017 roku stawka ta wynosiła 24,15 zł za tonę. Tymczasem od nowego roku koszt ten wynosi już 140,00 zł. Opłata za składowanie odpadów zgodnie z powyższym rozporządzeniem rosnąć będzie także w kolejnych latach. W 2019 roku będzie to 170,00 zł za tonę, a w 2020 roku wyniesie już 270,00 zł za tonę.

Niezależny od firm zajmujących się odbiorem odpadów, wprowadzony decyzją Ministra Środowiska wzrost opłaty za składowanie, zmusi te podmioty do podniesienia opłat, których skutki odczują wszyscy mieszkańcy. Argumentacja burmistrza na niewiele się wtedy zdała. Decyzja radnych była taka, by przetarg ogłosić na nowo.

W związku z powyższym by Gmina Nowy Tomyśl mała zapewnioną ciągłość obsługi, konieczne było zawarcie aneksu do umowy z firmą dotychczas obsługującą Gminę. Za kwotę około 1,6 mln złotych za pół roku, przedłużono funkcjonowanie systemu na starych zasadach do końca czerwca 2018 roku.

Tymczasem w lutym 2018 roku Gmina otworzyła oferty na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz ich zagospodarowanie. Nowa umowa obowiązuje od 1 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku, czyli przez najbliższe 30 miesięcy. Do drugiego przetargu stanęły trzy przedsiębiorstwa, które złożyły swoje oferty.

Tak jak przewidywał burmistrz, drugi przetarg przyniósł zwiększenie kosztów. Koszty dla firmy, które gmina miała ponieść w przypadku rozstrzygnięcia I postępowania przetargowego wynosiłyby w skali 3 lat 10.149.525,72 zł, natomiast obecnie będą wynosić 10.182.421,80 zł, co oznacza, że decyzja radnych zamiast przynieść oszczędności zwiększyła w tym okresie koszty obsługi systemu o 32.896,08 zł.

Wstępnie w grudniu 2017 roku wyliczono, że aby całość po podpisaniu umów się bilansowała, nowe stawki musiałyby wzrosnąć o około 4,5 zł w stosunku do obecnych, czyli wynosić 12,50 zł za odpady segregowane i 16,50 zł za odpady niesegregowane.

Dodać należy, że w związku z nową, zwiększoną opłatą za składowanie, która przekazywana jest Urzędowi Marszałkowskiemu, w gminach Grodzisk Wlkp., Opalenica, Kamieniec, Kościan, Zbąszyń, Rakoniewice, Wielichowo, Stęszew, Czempiń, Dolsk, Brodnica, Dopiewo, Granowo, Kamionki, Puszczykowo, wprowadza się od 1 lipca 2018 roku zwiększone stawki za odbiór odpadów, które będą wynosiły odpowiednio: 13 zł od osoby za odpady segregowane i 26 zł za odpady niesegregowane.

W związku ze zmianą stawki opłaty na terenie gminy Nowy Tomyśl, nie ma obowiązku składania nowych deklaracji.

Burmistrz zawiadomi właścicieli nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości obowiązany jest uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Nowy Tomyśl zobowiązani są wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania, kwartalnie, do 15 drugiego miesiąca kwartału tj.:
- za pierwszy kwartał do 15 lutego,
- za drugi kwartał do 15 maja,
- za trzeci kwartał do 15 sierpnia,
- za czwarty kwartał do 15 listopada.

Opłatę, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy uiszczać przelewem na przypisane przez Gminę Nowy Tomyśl indywidualne konto bankowe, przelewem na nr rachunku bankowego Gminy Nowy Tomyśl, w kasie Urzędu Miejskiego przy ul. Poznańskiej 33 w Nowym Tomyślu lub u inkasentów.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu, burmistrz wyda decyzję określającą wysokość tej opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu.

Kto będzie od 1 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku odbierać odpady komunalne z terenu gminy Nowy Tomyśl?
Część I zamówienia / Sektor I:
Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD Sp. z o.o., ul. Emilii Sczanieckiej 2, 64-300 Nowy Tomyśl. Cena brutto za 1 miesiąc: 138.999,00 zł.

Część II zamówienia / Sektor II: Konsorcjum Wykonawców:
LIDER:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych TRANS-KOM Sp. z o.o., ul. Kościelna 45A/10, 60-537 Poznań,
CZŁONEK KONSORCJUM:
Zakład Utylizacji Odpadów Clean City Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód,
CZŁONEK KONSORCJUM:
DREXIT Paweł Drozdowski, ul. 3 maja 54A, 64-330 Opalenica
Cena brutto za 1 miesiąc: 143.846,05 zł.

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW OD 1 LIPCA DO 31 GRUDNIA 2018 ROKU:

POBIERZ W FORMACIE PDF


Dla przypomnienia kilka podstawowych informacji dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
- obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec,
- w przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w Gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania - począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana,
- właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
- jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową. Wówczas wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa może żądać od właściciela lokalu, osoby, której służy spółdzielcze prawo do lokalu lub osoby faktycznie zamieszkującej lokal podania danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana,
- w przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona,
- w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości określonej w decyzji, obowiązuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje zmiana danych niezbędnych do określenia wysokości tej opłaty.

Źródło: PNT.INFO.PL; Urząd Miejski w Nowym Tomyślu

Zobacz też...