rsslogo

DODAŁ: Kamil Małyszczak | 08.05.2018 godz. 00:55:51

Budowa ulicy Dębowej w Starym Tomyślu - ogłoszono przetarg na wykonanie inwestycjiUrząd Miejski w Nowym Tomyślu ogłosił przetarg na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa nawierzchni ulicy Dębowej w Starym Tomyślu".

Przedmiotem zamówienia jest budowa nawierzchni ulicy Dębowej w Starym Tomyślu, a zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących podstawowych robót:
a) rozbiórkę istniejącej nawierzchni zjazdów i chodników,
b) zdjęcie warstwy humusu,
c) profilowanie z zagęszczeniem istniejącego podłoża,
d) wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej (koloru szarego) o grubości 8 cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 cm,
e) wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej (koloru grafitowego) o grubości 8 cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 cm,
f) wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej (koloru szarego) o grubości 8 cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 cm,
g) ułożenie krawężnika betonowego 15x30 cm oraz najazdowego 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm i ławie betonowej z oporem z betonu,
h) ułożenie obrzeża betonowego 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 cm i ławie
betonowej z oporem z betonu,
i) transport kostki betonowej w ilości 169 m² należącej do sołectwa Stary Tomyśl z działki nr 379/4 (sąsiedztwo ul. Powstańców Wlkp.) na działkę nr 355/5 (sąsiedztwo ul. Dębowej).
j ) humusowanie i obsianie trawą skarp,
k) oznakowanie pionowe i poziome,
l) budowa kanalizacji deszczowej,
ł) budowa istniejącego oświetlenia ulicznego.

Początek projektowanej inwestycji zlokalizowano na krawędzi ulicy Powstańców Wielkopolskich. Łączna długość projektowanej ulicy wynosi 185,40 m. Szerokość ulicy będzie wynosiła 6 metrów. Szerokość chodników będzie wynosiła od 1,50 do 2,00 metrów. Ulica obustronnie ograniczona będzie krawężnikiem betonowym najazdowym 15x22 cm na ławie betonowej z oporem z betonu. Szerokość zjazdów indywidualnych dostosowano do lokalizacji zjazdów istniejących z uwzględnieniem dostępu do wszystkich działek zlokalizowanych wzdłuż ulicy. Całość odwodnienia ulicy odbywać się będzie poprzez projektowane studzienki wpustowe, które włączone zostaną do projektowanej kanalizacji deszczowej.

Z uwagi na konieczność oświetlenia projektowanej drogi zaplanowano w jej ciągu 5 latarni aluminiowych, o wysokości 8 metrów z wysięgnikiem łukowym jednoramiennym o długości 1,5 metra. Zamontowane zostaną oprawy oświetleniowe w technologii LED o mocy 36W.

Maksymalny wymagany termin wykonania inwestycji to 31 października 2018 roku. Wykonawca może jednak maksymalnie skrócić termin realizacji zadania o 60 dni, co będzie odpowiadało większej punktacji przy ocenie oferty przetargowej. Otwarcie ofert nastąpi 22 maja 2018 roku. O przebiegu postępowania przetargowego będziemy informować na naszym portalu.Tekst: PNT.INFO.PL
Zdjęcie: GoogleMaps
Źródło: UMiG Nowy Tomyśl; PNT.INFO.PL

Zobacz też...