rsslogo

DODAŁ: Kamil Małyszczak | 02.02.2018 godz. 23:10:00

169 drzew przy drodze w Paproci ma zostać wyciętychDrzewa rosnące wzdłuż drogi gminnej w Paproci, na odcinku od ulicy Sienkiewicza w Nowym Tomyślu i w okolicach firmy "Bartex", aż do Cichej Góry już od wielu lat powodują bardzo duże niebezpieczeństwo w poruszaniu się po niej. Potężne drzewa spowodowały duże problemy na wielu odcinkach tej drogi z bezpiecznym mijaniem się samochodów. Trzeba często zjeżdżać z drogi by się minąć, a gdy pojawi się tam samochód ciężarowy, to problem jest już bardzo duży i taka sytuacja niemal zawsze kończy się zatrzymaniem pojazdów i powolnym mijaniem jadąc poboczem w miejscach, gdzie nie ma drzew. Wiele razy dochodzi tam do kolizji, otarć pojazdów, a w ciągu kilu lat odnotowano tam też poważniejsze wypadki, kiedy to samochody uderzały w drzewa. Korzenie drzew też od wielu lat niszczą bardzo poważnie nawierzchnię tej drogi. Spowodowały one bardzo duże nierówności, szczególnie przy krawędziach jezdni. Niestety często podczas silnych wiatrów konary i gałęzie łamią się i upadają właśnie na tę ulicę, powodując ogromne niebezpieczeństwo.

O wycięciu tych drzew mówiło się już od wielu lat. Zabudowa mieszkaniowa w Paproci oraz Cichej Górze mocno się rozbudowuje i w rejonie tej ulicy powstają nowe osiedla mieszkaniowe, a co za tym idzie ruch na tej drodze jest już duży.

Urząd Miejski w Nowym Tomyślu ogłosił przetarg na "Wykonanie usługi zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanu wraz z nasadzeniem drzew i krzewów w pasie drogowym". Pod tą może tajemniczą lekko nazwą kryje się następujący zakres prac:
- wycinka 169 sztuk drzew na terenie gminy Nowy Tomyśl dz. nr 809, 673, 276, 241/2, 241/3, obręb Paproć, zgodnie z decyzją starosty nowotomyskiego z dnia 9 marca 2017 roku,
- wywóz transportem własnym Wykonawcy pozyskanego drewna na rzecz Wykonawcy,
- nasadzenie 60 sztuk drzew z materiałów Gminy, na działce nr 1604/18, obręb Nowy Tomyśl (działka znajdująca się przy obwodnicy Nowego Tomyśla, pomiędzy Urzędem Celnym, a ulicą Poprzeczną),
- wykonanie robót związanych z uporządkowaniem terenu po wykonanych pracach,

W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest m.in. do:
a) zabezpieczenia terenu przed przystąpieniem do prac,
b) opracowania uzgodnionego i zatwierdzonego przez Urząd Miejski w Nowym Tomyślu oraz właściwy organ zarządzający ruchem, projektu oznakowania i organizacji ruchu na czas prac polegających na wycince drzew położonych w pobliżu pasa drogowego oraz harmonogramu ich wykonania,
c) ścięcia drzew przy pomocy odpowiednich narzędzi i urządzeń oraz przy pomocy odpowiedniego personelu;
d) frezowania pni po ścięciu drzew,
e) zasypania dołów ziemią po frezowaniu i zagęszczenia gruntu,
f) zabezpieczenia terenu w trakcie realizacji prac,
g) uporządkowania terenu po zakończeniu prac (w tym usunięcie pozyskanego materiału drzewnego),
h) nasadzenia 60 sztuk drzewostanu z materiału Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu. Wykonawca zapewnia paliki (każde drzewko opalikowane za pomocą 3 palików) oraz osłonki chroniące przed spałowaniem. W razie potrzeby Wykonawca zapewnia żyzną glebę pod drzewka. Drzewka należy posadzić zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.


Wymagany termin zakończenia prac to 31 marca 2018 roku. Otwarcie ofert przetargowych nastąpi 9 lutego 2018 roku. O przebiegu przetargu będziemy informować na naszym portalu.
Tekst i zdjęcia: PNT.INFO.PL
Źródło: UMiG Nowy Tomyśl; PNT.INFO.PL

Zobacz też...