rsslogo

DODAŁ: Kamil Małyszczak | 28.07.2017 godz. 13:42:06

Trwa budowa parkingu przy ulicy Bohaterów w Nowym TomyśluUrząd Miejski w Nowym Tomyślu przeprowadził postępowanie przetargowe na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa parkingu przy ul. Bohaterów w Nowym Tomyślu". Zakres zamówienia obejmuje budowę parkingu przy ul. Bohaterów w Nowym Tomyślu, na którą składają się następujące prace: przygotowanie terenu, utwardzenie terenu, przyłącze kanalizacji deszczowej z wypustem deszczowym, pergola, znaki drogowe i malowanie pasów.

Na powyższe postępowanie przetargowe wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu oferta jednej firmy na zrealizowanie tego zadania. Urząd w dniu otwarcia ofert poinformował, że zamierza na realizację zadania przeznaczyć kwotę 109.019,05 zł. Jedyna oferta jaka wpłynęła spełniła wszystkie wymagania, a proponowana kwota wynosiła 100.818,27 zł. Była to oferta firmy Elektrorecykling Krzysztof Kubicki z Glinna. To właśnie ta oferta została wybrana jako najkorzystniejsza i to ta firma, w dniu 24 lipca 2017 roku, rozpoczęła pracę związane z budową parkingu.

Inwestycja obejmuje:
- budowę miejsc parkingowych dla samochodów osobowych wraz z powierzchnią manewrową i dojazdową - 6 stanowisk parkingowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych i zatoka parkingowa z jednym miejscem dla osób niepełnosprawnych,
- budowę zjazdów indywidualnych,
- utwardzenie nawierzchni przyległych do miejsc parkingowych wzdłuż drogi wewnętrznej kratką trawnikową z tworzywa sztucznego z wykonaniem trawników,
- budowę przyłącza kanalizacji deszczowej z wpustem deszczowym,
- dostosowanie rzędnych włazów istniejących studni kanalizacji sanitarnej do rzędnych projektowanych nawierzchni,
- montaż opraw solarnych oświetlenia placu,
- budowę pergoli z nasadzeniem roślinności pnącej (kwiatowej).

Projektowana jest budowa 3 zjazdów indywidualnych w miejscach obecnie funkcjonujących zjazdów do posesji, które są o nawierzchni gruntowej. Projektowany jest też plac z częścią komunikacyjną umożliwiający dojazd do oficyny budynku mieszkalnego i istniejącego garażu. Na uzupełnieniach nawierzchni zaprojektowano trawniki wykonane na kratce trawnikowej z tworzywa sztucznego, co umożliwia najeżdżanie na nią i wykorzystywanie do doraźnego postoju samochodów bez uszkadzania trawnika. Stanowiska postojowe dla samochodów projektowane są w odległości co najmniej 10 metrów od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynkach mieszkalnych z wyjątkiem stanowisk parkingowych dla osób niepełnosprawnych, które zaprojektowano w odległości powyżej 5 metrów od okien budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Nawierzchnia zjazdów indywidualnych, stanowisk parkingowych i placów projektowana jest z kostki betonowej. W części komunikacyjnej, na działce nr 508/4 zaprojektowano pasy nawierzchni ażurowej z betonowych płyt ażurowych. Nawierzchnia ażurowa projektowana jest w celu odprowadzenia części wody opadowej bezpośrednio do gruntu, bez wprowadzania jej do kanalizacji. W tych miejscach, w warstwach podbudowy należy wykonać warstwy przepuszczalne z naturalnego kruszywa mineralnego - żwiru. Odwodnienie nawierzchni zaprojektowano do projektowanego i istniejących wpustów deszczowych oraz częściowo do gruntu z wykorzystaniem nawierzchni ażurowych.

Dla odróżnienia nawierzchnie zjazdów projektowane są z kostki betonowej w kolorze czerwonym. Podobnie nawierzchnię komunikacji na dz. 508/4 należy wykonać z kostki betonowej w kolorze czerwonym. Miejsca parkingowe są projektowane z kostki betonowej w kolorze szarym, z pasami kostki czerwonej oddzielającej miejsca parkingowe. Pomiędzy parkingiem, a istniejącym chodnikiem przy ul. Bohaterów, zaprojektowano pergolę w formie pasa częściowego ogrodzenia panelowego z oprawami oświetlenia solarnego umieszczonymi na słupach tej pergoli.
Zdjęcia z 24 lipca 2017 roku:
Tekst: PNT.INFO.PL
Zdjęcia: UMiG Nowy Tomyśl
Źródło: UMiG Nowy Tomyśl; PNT.INFO.PL

Zobacz też...
Zderzenie na Autostradzie A2 zakończone dachowaniem samochodu osobowego

Zderzenie na Autostradzie A2 zakończone dachowaniem samochodu osobowego

PROGRAM XVIII Lwóweckiego Święta Chleba

PROGRAM XVIII Lwóweckiego Święta Chleba

PROGRAM Jarmarku Chmielo-Wikliniarskiego i Dożynek Gminnych 2017

PROGRAM Jarmarku Chmielo-Wikliniarskiego i Dożynek Gminnych 2017

Nowy Tomyśl - 9-latek wjechał rowerem na przejściu dla pieszych wprost pod samochód osobowy

Nowy Tomyśl - 9-latek wjechał rowerem na przejściu dla pieszych wprost pod samochód osobowy

Inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nowy Tomyśl

Inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nowy Tomyśl

Komunikat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu w sprawie zalań pomieszczeń

Komunikat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu w sprawie zalań pomieszczeń